Систематизација васпитно образовних задатака из области формирања почетних математичких појмова

Васпитач ради на развоју почетних математичких појмова још са децем од три године па на даље. У овом тексту ће се говорити о задацима који су узрасно прилагођени само деци старије и предшколске групе. 
Текст преузет из материјала из 1984. године, чији су аутори: Бубањ Лидија, психолог, Килибарда Миланка, васпитач и чији је стручни консултант проф. Недељка Добрић.

Реализовати задатке из средње групе:
 • Утврђивати знање деце о скуповима до 5 елемената и то кроз опреације придруживања, класификације, састављања, растављања и серијације.
 • Утврђивање са децом бројања до 5 настојећи да деца уоче да је сваки наредни број за један већи од претходног у оквиру бројног низа до 5.
 • Утврђивати значење појмова: велико-мало, високо-ниско, тешко-лако, широко-уско, дебело-танко, дуго-кратко.
 • Даље развијати способност диференцијрања геометријских слика и предмета:  круг, троугао, квадрат, лопта, коцка - проналазећи их у непосредној околини.
 • Утврђивати са децом схватање просторних релација: испред-иза, горе-доле, на, у између, лево и десно у одноус на себе, исрпед-иза, напред-назад и сл.
 • Утврђивати са децом врменске релације: јуће-данас-сутра, јутро-подне-вече.
 • Даље посдтицати децу у графичком представљању просторини односа (доцртавањем предмета у одређеном односу према другим предметима на понуђеној скици или бојењем предмета који је у назначеном односу према другом предмету на понуђеној скици.
Наставити рад на задацима:
 • Стварати скупове од 6 елемената и развијати код деце појам броја 6.
 • Упознати децу са појмом  ''пар'' (у свакодневним ситуацијама).
 • Подстицати децу да врше операцију серијације скупова када ус елменти скупова предмети исте врсте и исте величине (формирати низове једне ипод других или поред других кореспондирајући елементе суседних скупова).
 • Даље развијати код деце појмове упознати геометријских слика и пердмета на примерима конкретних предмета (средстава) који су по другим особинама изразито различити (величина, материјал, боја и сл.).
 • Подстицати код деце операцију класификације по један, два и евентуално три критеријума.
 • Утврђивати са децом просторне релације: испред-иза, испод-изнад, развијајући код деце способност децетрирања и орјентације у односу на друге.
 • Даље развијати код деце поимање временских релација: јуче-данас-сутра, јутро-подне-вече. 
 • Подстицати код деце уочавање и процењивање дужине, уз развијање конзервације дужине и мерења условним мерама (корак, педаљ, штап и сл.).
 • Подстицати децу у опажању и правилном именовању геометријких облика ваљка.
 • Даље развијати код деце појам скупа до 6 елемената. 
 • Развијати појмове: дуже-краће, једнако по дужини, дебље-тање, једнако по дебљини, уже-шире, једнако по ширини, ниже-више, једнако по висини, дубље-плиће, једнако по дубини (уз дечије непосредно мерење ).
 • Подстицати децу у опажању и упоређиваљу три премдата по величини и фомриати појмове: велик-већи-највећи.
 • Даље развијати код деце појам геометријских слика: квадрата, троугла, круга и упознати облик правогаоника.
 • Даље развијати код деце схватање просторних релација одређујући их у оносу на себе и друге. 
 • Подстицати децу да врше опреацију серијације елемената по величини, дужини, висини, ширини и дебљини.
 • Подстицати децу да врше опреацију серијације скупова када су предмети  - елементи скупа различити по врсти и величини.
 • Даље развијати код деце опажање и процењивање тежине уз подстицање развоја конзервације тежиние (мењати, облик материјала и упоређивати тежину).
 • Подстицати код деце бројање до 7 и самсостално формисрање различитх скупова до 7 елемената. 
 • Утврђивати са децом комарацију предмета по величини: велик-већи-највећи, мали-мањи-најмањи и сл.
 • Подстицати код деце опажање и правилно именовање геометријских облика правоугаоника и квадра.
 • Стално радити на занемаривању квалитативних својстава предмета и изграђивању појма броја. 
 • Даље развијати код деце временске релације: јуче-данас-сутра и упознати децу са називима за дане у недељи.
 • Даље развијати код деце самостално формиање скупова до 7 елемената, упоређивати суседне бројеве и развијати појмове мање за један, више за један.
 • Даље развијати код деце способност уређивање предмета по просторним својствима (операцијом серијације) и уочавати правилност уређеног низа.
 • Даље развијати код деце овладавање просторним релацијама: лево и десно у односу на себе и другог.
 • Подстицати децу у формирању супова предмета уз класификацију по два и три критеријума. 
 • Развијати код деце елементарна знања о функцији новца и препознавање новчаница мањих монета (у игри, животним ситуацијама и практичним активностима - скупљање новца за позориште и сл.).
 • Подстуцату децу на броја ње до 8 и самостално формирање различитих скупова до 8 елемената занемарујући просторни рсапоред елемената.
 • Подстицати децу  у поредстављању скупова и просторних онсоа графичким изражајним средствима. 
 • Утврђивати  геометријске облике квадрата, тругла и правоугаоника у практичним активностима и функцијама (конструкитивне игре, саобраћајни знаци и др. ) и стварти моделе геометријских тела.
 • Развијати код деце појам редног броја у пригодним и посебно организованим ситуацијма.
 • Утврђивати односе компарацијом три предмета и то по велични, дужини, шрини, висини: велик-већи-највећи и сл.
 • Подстицати децу на мерење: непосредно (предмет на предмет) и посредно (штапом, канапом и сл).
 • Подстицати децу у правилном именовању дана у недељи.
 • Подстицати децу у уочавању и процењивању дужине врмена, као и упознати их са мером за време (сат) у свакодневним ситуацијма. 
 • Подстицати децу у формирању скупова до 8 елемената и то корз операције  класификације, серијације, придруживања , састављања, растављања, развијајући код деце и појам структуре броја 8.
 • Подстицати децу у графичком представљању скупова.
 • Дање развијати појмове троугла, правоугаоника, ваљка на примерима  на којима се уочавају различити односи страница, однсно страна.
 • Посебно вршити серијацију по различитим критеријумима (просторне димензије, боје, запремина ..).
 • Подстицати децу у формирању скупова до 9 елемената уз порепознавање и стварање скупова од 9 елемената (по узорку или по налогу).
 • Подстицати децу на бројање унапред и уназад до 9 у свакодневним ситуацијама.
 • Подстицати децу у усвајању појма ''пар'', везујући га за играђивање познатих бројева.
 • Изграђивати код деце појам метра и појам конзервације дужине.
 • Развијати појмове: цело, половина, део.
 • Утврђивати са децом просторне релације: лево и десно у односу на себе и на друге (у конректним ситуацијма).
 • Подстицати децу у схватању просторних релација лево и десно у осносу  на друга лица. 
 • Подстицати децу у уочавању и процењивању запремне течности (конзервација течности).
 • Утврђивати са децом  схватање мера за тежину и време.
 • Подстицати децу у формирању скупова до 10 елемената, уз играђивање сазнања о стуктури броја десет.
 • Подстицати децу на бројање до 10 (унапред и уназад) и развијати сазнање о састављању броја од јединица.
 • Подстицати код деце схатање и усвајање појма редног броја.
 • Утврђивати са децом просторне релације лево и десно у односу на себе, на друго и у однсоима два друга лица.
 • Утврђивати са децом схватање временских релаицја  и коришћења сата.
 • Подстицати децу у графичком представљању скупова и односа међу скуповима - шематским представљањем (користити стрелицу).
 • Даље развијати код деце схатање редног броја.
 • Подстицати децу у графичком приказивању парова (везивање стрелицама).
 • Утврђивати са децом схватање бројног низа до десет и схатање места сваког броја у том низу.
 • Подстицати децу на препознавање и именовање свих познатих геометријских облика у опрацијама класификације и образовању скупва. 
 • Подстицати децу у грачилком приказивању просторних односа и њиховом разумевању.
 • Утврђивати са децом схватање појма дужине како и подстицати ецу у схватау конзервације дужине.
 • Утврђивати са децом раније усвојене  просторно-временске појмове.
 • Подстицати децу на правилно именовање и схватање логичко матеметичког склада дана у недељи.
 • Логичке операције класификације са конкреним предметима, даље развијати и пракитковати једноставије видове унакрсне класификације.
 • Евентуално подстицати децу у графичком представљању релација једнакости или неједнакости бројева.
 • Подстицати децу у разумевањеу укључености једног супа у друи и евентуално користити Венов дијаграм.
 • Подстицати децу на бројање до 20 у свакодневним ситуацијама  (не инсистирати).
 • Развијати разумевање графички представљених просторинх односа и правила и решавати одговарајуће задатке тог типа.
 • Уводити децу у коришћење свеске, графитне оловке, уз истовремено развијање  појмова: горњи део, доњи део, лева и десна стрна, горњи и доњи леви или десни угао.