Социјално емоционална зрелост детета за полазак школуСоцијална зрелост детета за полазак у школу - дијагноза


Преузето из књиге ''Модел Б припемног предшколског програма'', проф. др Емил Каменов, Драгон, 2006.

...Дијагноза нивоа развоја у погледу набројаних особина, преко којих се урврђује социјална зрелост деце за полазак у школу, врши се у погледу:
 1. умења детета да комуницира и активно учествује у заједничким активностима - учењу, игри и раду;
 2. укључености у дечији колектив
 3. социјалног статуса сваког детета у групи (који сваке године утврђује васпитач социометријским истраживањем)
 4. карактера међуличних односа
 5. присуства и степена развоја социјалних мотива у понашању детета;
 6. моралних вредности и вољних квалитета - самосталности, иницијативности, истрајности и организованости;
 7. односа између оцењивања других и оцењивања себе.

Социјлно-емоционана зрелост детета пред полазак у школу

Коришћен текст: ''Припрема дјетета пред полазак у школу'', Удруга за унапређивање квалитета живљења у заједници ЗАЈЕДНО, Сењ
 • дете је у великој мери, способно контролисати своје емоције, а не да емоције контролишу његово  понашање ( дете је развило одређене навике у емоционалном понашању и успоставило емоционалне кочнице - прикривање неких емоција или изражавање у умањеном интензитету него што су доживљене тако да буду прихватљиве околини (нарочито бес и љутња);
 • дете је развило  одређени степен толеранције на фрустрацију, што ће му омогућити да истраје у учењу и онда када му баш није занимљиво или угодно;
 • способно је за одалгање задовољства како би постигло циљ ( решити задатак до краја);
 • способно је за сарадњу са другима (договор, компромис);
 • покушава решити конфликте на социјално прихватљив начин;
 • мотивисано је за учествовање у друштвеним играма (игре лоптом, човече не љути се...);
 • поштује правила игре;
 • развијеног осећаја сигурности и самопоуздања;
 • прилагођено друшвеним нормама;

Усвојеност примарног степена самосталности и навика:
  • у самозбрињавању: зна се само обући, обути везати пертле, самостално при јелу и у коришћењу тоалета;
  • у саобраћају: познаје појмове: семафор, пешачки прелаз, тротоар, познаје основна правила понашања у саобраћају;
  • у комуникацији: познаје и користи обичаје поздрављања, познаје правила понашања на улици, у продавници, када је потребно зна од како и од кога да затражи помоћ;
  • радне навике: има и обавља ситна кућна задужења, у вртићу учествује у спремању играчака и ситним задужењима;

Социајално емоционална зрелост  -према моделу А припремног предшколског програма 

Коришћен текст ''Опште основе предшколског програма'', део ''Модел А припремног предшколског програма''

социјалну готовост -
односи се на могућност стицања специфичних облика понашања потребних за успостављање и одржавање друшвених веза. Социјални развој детета овог узраста карактерише све мања зависност  од одаслих и све веће склоности да учествује у социјалним везама и интеракцијама са вршњацима.

емоционалну готовост -
односи се на развијање самосталности, поверења и самопоуздања и постизање емоционалне стабилности. Дете постепено овладава способностима диференцијације осежања и учи да изражава и контролише своја емоционална стања.

У оквиру социјално емоционалног развоја треба

стварати услове да деца:
развијају поверење и самопоштовање;
брину о себи и својој личној сигурности и безбедности;
траже, дају и примају подршку и помоћ друге деце и одраслих;
развијају самосталност и иницијативност;
граде вештине процењивања свог и делања других;
формирају културно-хигијенске и радне навике;
развијају истрајност у активностима и задацима;
изражавају своја осећања и потребе на конструктиван начин;
развијају саосећајност и вештине слушања;
стичу вештине за грађење конструктивних односа са другом децом и
одраслима и развијање пријатељства;
препознају и поштују своје и потребе и осећања других;
развијају осећање припадности групи;
преузимају одговорност, учествују у доношењу и поштовању правила и
осамостаљују се у њиховој примени у свакодневном животу;
усмеравају своју активност у складу са захтевом или правилом који
постави одрасли (као индивидуални или као задатак групи);
организују, воде и учествују у мањим и већим групама;
праве и изражавају изборе, планове и одлуке;
конструктивно учествују у кооперативним и такмичарским играма и
активностима;
опажају и прихватају сопствену и различитост других;
негују и брину о природној, физичкој и друштвеној средини.


Препоручени садржаји:

Самосазнавање:
изглед, грађа сопственог тела;
личне породичне, узрасне,
полне, здравствене, социјалне, културне, расне, језичке особености;
осећања;
различити начини изражавања: телом, покретом, гестом, мимиком, вербално...;
сопствена понашања, мисли, намере, мотиви; интересовања, жеље, потребе;
избори, планови и одговорности; залагање, успех, неуспех;
прихватање себе и других;
поштовање и самопоштовање;
опажање и изражавање сопствених ограничења/слабости и могућности/снага; континуитет идентитета кроз време и ситуације (лична, породична, групна прошлост, садашњост и будућност).

Опажање и разумевање других:
узрасне, полне, здравствене, социјалне, културне, расне, језичке особености других; истоветности, сличности и разлике;
осећања;
различити начини изражавања: телом, покретом, гестом, мимиком,
вербално...;
понашање, мисли, намере и мотиви других,;
интересовања, жеље, потребе других; избори, планови и одговорности других; залагање, успех, неуспех других; прихватање од других и других;
поштовање и самопоштовање других;
опажање, разумевање и прихватање ограничења/слабости и могућности/снага других; континуитет идентитета других кроз време и ситуације (лична, породична, групна прошлост, садашњост и будућност).

Схватање односа међу људима:
дечја права; норме и правила;
социјалне улоге:
породица - ужа и шира породица, познати и непознати вршњаци и одрасли;
односи међу људима сарадња, супарништво, пријатељство;
занимања људи;
облици удруживања;
друштвене, рекреативне, културне, уметничке, спортске и
истраживачке игре/активности деце и одраслих;

Прихватање себе као члана групе:
опажање и прихватање себе и других као чланова своје породице, вршњачког пара, мање и веће групе;
опажање и разумевање своје, вршњачких и улога одраслих у групи;
опажање и препознавање (не)конструктивних својих улога и понашања и улога и понашања
других у групној активности;
развијање и поштовање правила функционисања групе;
опажање обележја (не)конструктивног тимског рада у групи;
улоге организатора, водитеља, члана, посматрача групне активности;
ривалство и узајамност у групи; подела моћи/одговорности и променљивост групне
хијерархије;
обележја емоционалних реаговања појединаца и улога у групи;
праћење и вредновање групне активности;
промена улога и правца у функционисању и структури мале и велике групе;
упознавање и примена техника за анализу, предупређивање и решавање проблема/ конфликата у малој и великој групи;
опажање и разликовање личних и групних интереса;
управљање и контрола времена и простора у функционисању групе;
иницирање промене: предлози, дискусија, дебата и различити компромиси; вредновање
рада (процеса) и резултата (продукта) групе.

Разумевање социјалних појава:
опажање, разумевање и укључивање у различите социјалне односе; социјално и емоционално прилагођавање различитим и новим социјалним ситуацијама;
социјални статус појединца и групе у заједници; опажање, упознавање __________и прихватање култура и плурализма култура у породици, групи и заједници ( традиције, обичаји, вредности, симболи, празници и сл.)

Уочавање и решавање проблема у социјалном контексту:
опажање потреба, осећања, мисли, понашања као могућих извора конфликата;
вештине комуникације (постављање питања, саопштавање, аргументисање,
закључивање, препоручивање);
вештине практиковања толеранције и правичности/праведности у односима са другима; упознавање и практиковање конструктивних поступака у предупређивању и решавању социо-емоционалних сукоба, конфликата.